دوره آموزشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

Accounting information system

اهداف این دوره از نظر سرفصل‌های مصوب وزارت علوم عبارتند از:

 1. تعریف سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی مالی به طور خاص
  – تشریح نقش و جایگاه سیستم اطلاعاتی حسابداری در درون یک مجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت
 2. مقایسه سیستم‌های پردازش اطلاعات دستی و کامپیوتری
 3. توضیح و تشریح چرخه پردازش اطلاعات حسابداری
  – جمع‌آوری، پالایش، پردازش، نگهداری و ارائه اطلاعات
 4. تشریح نقش سیستم اطلاعاتی حسابداری در کمک به مدیریت در انجام برنامه‌ریزی و اعمال کنترل
  – تعریف برنامه‌ریزی و انواع آن
  – استفاده از تکنیک بودجه در برنامه‌ریزی مالی
  – تعیین ارتباط بین زیرمجموعه های یک سازمان در تنظیم بودجه
  – اعمال کنترل بودجه‌ای و اقدام روی بودجه
  – نقش سیستم بودجه در کنترل
 5. توضیح و تشریح اجزا تشکیل دهنده یک سیستم اطلاعاتی حسابداری
 6. مراجل اساسی طراحی سیستم اطلاعاتی حسابداری
  1.  تعریف امکان سنجی سیستم شامل:
   – بازنگری در تعریف مدیریت از مشکل
   – زمانبندی و
   – هزینه ایجاد سیستم
  2.  شناخت تفضیلی در مورد سیستم حسابداری موجود
  3. تعیین مبانی و اصول طراحی سیستم بر اساس شناخت تفضیلی سیستم موجود
  4.  طراحی سیستم
  5.  آموزش سیستم
  6.  اجرا و پیاده‌سازی سیستم
  7.  کنترل و نظارت در اجرای سیستم
ثبت نام در دوره