دوره آموزشی اصول حسابرسی 1

auditing principle

اهداف آموزشی این دوره بر اساس سرفصلهای مصوب وزارت علوم عبارتند از:

  1. نقش حسابرس در اقتصاد کشور
  2. رفتار حرفه ای
  3. مسئولیت قانونی حسابرسان
  4. حرفه حسابرسی
  5. کنترل داخلی
  6. حسابرسی سیستمهای حسابگر الکترونیکی
  7. دلایل و مدارک حسابرسی و انواع مصادیق آن
  8. نمونه گیری آماری
  9. کاربرگهای حسابرسی و کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی
  10. رسیدگی به اسناد و مدارک ، طرح ریزی برنامه حسابرسی

اگر چه سرفصلهای تعیین شده مربوط به سالهای خیلی دور است لیکن سعی شده متناسب با استانداردهای جدید از منابع جدید علمی در تدریس این دوره استفاده شود.

همچنین با توجه به مطالب فوق که به نظر می رسد اکثر مبانی تئوریکی حسابرسی هستند لیکن سعی خواهد شد از تجربیاتی که در طول سالهای مختلف در حسابرسی کسب شده مطالب کاربردی شده مطرح شود.

 

ثبت نام در دوره