دوره آموزشی اصول حسابرسی 1

auditing principle

اهداف آموزشی این دوره بر اساس سرفصلهای مصوب وزارت علوم عبارتند از: نقش حسابرس در اقتصاد کشور رفتار حرفه ای مسئولیت قانونی حسابرسان حرفه حسابرسی کنترل داخلی حسابرسی سیستمهای حسابگر الکترونیکی دلایل و مدارک حسابرسی و انواع مصادیق آن نمونه گیری آماری کاربرگهای حسابرسی و کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی رسیدگی به اسناد و […]