مقدمه:

با توجه به این که قانون جدید ارزش افزوده هنوز اجرایی نشده و از اسفندماه 1400 اجرایی خواهد شد. در این قسمت دو قانون قبلی و جدید را به صورت مقایسه ای در کنار هم قرار داده ایم تا تفاوت دو قانون را بهتر متوجه شویم. لازم به ذکر است در تاریخ تهیه این صفحه (آبان 1400) هنوز قانون جدید اجرایی نشده و قانون قبلی در حال اجراست.

 

[embeddoc url=”https://hesabresienov.com/wp-content/uploads/2021/11/قانون-ارزش-افزوده-.pdf”]