دوره آموزشی آنلاین استفاده از اکسل در حسابرسی

100,000 تومان

نحوه تهیه کاربرگ‌های حسابرسی در اکسل

نحوه خودکارسازی تهیه این کاربرگ‌ها

نحوه عطف دادن در اکسل