دوره آموزش حسابرسی عملیاتی

1,500,000 تومان

آموزش کاربردی حسابرسی عملیاتی

ارزیابی کنترلهای داخلی

ارزیابی نتایج عملیات شرکت

ارائه پیشنهاد به مدیران شرکت