دوره آموزشی استاندارد حسابرسی 250- ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

9,000 تومان

استاندارد حسابرسی 250

ارزیابی رعایت قوانین و مقررات