درس اول – تقاضا برای حسابرسی

در این درس به چهار مورد زیر پرداخته می‌شود: ماهیت حسابرسی حسابرسی و خطرات سرمایه گذار خدمات اطمینان‌بخشی الزامات دریافت گواهی حسابدار رسمی فایل مربوط به ارائه کلاس: جلسه اول   بخش اول فایل صوتی جلسه اول بخش دوم فایل صوتی جلسه اول